Robotnik

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika

Cel kursu 
Zadaniem kursu jest przygotowanie pracowników młodocianych i pracowników dorosłych  do części teoretycznej  egzaminu  na tytuł  zawodowy  (robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika )

Czas trwania kursu
65 godzin + 5 godzin  konsultacji w grupach zawodowych

Uczestnicy kursu.
Pracownicy młodociani, którzy nie dokształcają się w szkole zawodowej  oraz   inne osoby przystępujące  do egzaminu o tytuł zawodowy.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem  zaświadczenia o ukończeniu  kursu

Program kursu został opracowany na podstawie programów nauczania w ZSZ oraz wymagań  egzaminacyjnych na tytuł zawodowy.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane są poprzez wykłady i ćwiczenia a z przedmiotów zawodowych w formie konsultacji w grupach zawodowych.