Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);

– §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz 400);

– ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Cele ogólne szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.

3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.

5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.

6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenia.

7. Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy.