Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR)

Informacje o kursie:

  • 16 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.
  • koszt kursu: 390 PLN.

 Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program szkolenia:

  • Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
  • Wymagania szczegółowe dotyczące pojazdów
  • Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
  • Dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (świadectwa dopuszczenia, znaki dopuszczenia, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczanie nalepek ostrzegawczych, itp.)
  • Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają przeszkolenie z zakresy Kursu podstawowego ADR.

Zadzwoń i zapytaj! tel. 65 529 25 21