Excel podstawowy – online

MS Excel podstawowy – online
Wymagania od uczestnika: podstawowa umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym (korzystanie z klawiatury i myszy, znajomość pojęć i umiejętność korzystania ze zbiorów dyskowych i folderów, korzystanie z aplikacji systemowych).
Posiadanie komputera (kamera – mikrofon – głośniki) z oprogramowanie MS Office i dostępem do Internetu.
Zagadnienia szkoleniowe:
• Wstęp do programu MS Excel
– filozofia działania programu, porównanie wersji programu MS Excel, porównanie do odpowiedników
programu pochodzących z zamienników pakietu MS Office, konwencje stosowane przy aplikacjach Microsoft,
pasek stanu, pojęcie skoroszytu, arkusza i komórki, adres komórki i zakres komórek, paski narzędzi Szybkiego
dostępu
• Wprowadzanie i inspekcja formuł
– operowanie na komórkach arkusza, rodzaje i rola zawartości w obliczeniach,
• Praca z myszą i klawiaturą
– narzędzia wprowadzania danych do komórek arkusza, wyłączność/zamienność urządzeń wejściowych,
skróty klawiaturowe
• Operacje na zawartości komórki
– podstawowe operacje na zawartości komórki z użyciem urządzeń wejściowych: kopiowanie, wycinanie,
wklejanie zawartości komórek
• Blokowanie i podział okienek
– konfigurowanie postaci arkusza z danymi dla optymalności ich przetwarzania, ukrywanie komórek w
kolumnach/wierszach
• Formatowanie i formatowanie warunkowe
– sposoby prezentacji zawartości komórek arkusza w zależności od rodzaju, wielkości, typu danych i
zależności między zawartością komórek arkusza
• Drukowanie
– teoria drukowania arkusza komórek, konfigurowanie drukarki, drukarka wirtualna, konfigurowanie obszaru
wydruku, dzielenie na strony
• Znajdź / Zamień
– wyszukiwanie danych w arkuszu, zamiana zawartości komórek na podstawie kryterium wyszukiwania
• Sortowanie
– sortowanie danych w komórkach, warianty i opcje procesu,
• Grupy i Konspekt
– użycie konspektu do analizy danych, grupowanie ręczne i automatyczne
• Wykresy Podstawy
– rodzaje wykresów, dobór typu wykresu do zagadnienia i typów danych, opcje wykresu, edycja danych do
prezentacji na wykresie
• Filtr
– stosowanie filtrowania danych, zastosowania filtrowania danych, opcje autofiltra
• Funkcje – podstawy
– operowanie funkcjami w komórce, podstawowe funkcje programu: SUMA, JEŻELI, operatory operacji
arytmetycznych
• Zapis arkusza do pliku
operacje na dyskowej postaci skoroszytu, tryb zgodności, konwersja arkusza do innego formatu
• Udostępnianie skoroszytu
– praca zespołowa na arkuszu, przygotowanie i korzystanie z arkusza
• Adresy względne i bezwzględne
– pojęcie adresacji względnej i bezwzględnej, zastosowania i użycie
• Operacje na wielu arkuszach
– jednoczesne operacje na wielu arkuszach, przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami, ukrywanie
arkuszy.

Zadzwoń i zapytaj! tel. 65 529 25 21

 

Excel dla ekspertów

MS Excel dla ekspertów
Wymagania od uczestnika: umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym,
praktyczna umiejętność i znajomość zagadnień należących do szkolenia Excel zaawansowany
Zagadnienia szkoleniowe:
• Autokorekta
– weryfikacja treści pod kątem błędów pisarskich, sprawdzanie pisowni
• Wykresy dla ekspertów
– nietypowe wykresy wizualizacji danych
• Funkcje dla ekspertów
– stosowanie funkcji zaawansowanych jak ADRES, wyszukiwania jak POZYCJA, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS
• Funkcje rodziny BD
– stosowanie i zastosowanie funkcji z rodziny BD
• Suma częściowa
– stosowanie narzędzia Sumy częściowej, kody operacji
• Tabela
– zastosowania tabel i ich użycie
• Funkcje i formuły tablicowe
– zastosowania i użycie funkcji tablicowych, funkcja TRANSPONUJ, operatory w funkcjach tablicowych
• Tabele przestawne dla ekspertów
– formatowanie tabeli przestawnej, narzędzia tabeli przestawnej
• Analiza danych
– korzystanie z funkcji Szukaj wyniku, scenariusze wyników, tabela danych
• Wykresy matematyczne
– stosowanie równań matematycznych, wykresy matematyczne
• Filtr zaawansowany
– stosowanie zaawansowanej techniki filtrowania danych na arkuszu
• Narzędzie SOLVER
– stosowanie narzędzia SOLVER w analizie danych
• Kwerendy
– korzystanie z danych obecnych w bazach danych innych programów
• Formularz
– połączenie danych z formularzem interakcyjnym, karta DEVELOPER

Excel zaawansowany

MS Excel zaawansowany
Wymagania od uczestnika: umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym,
praktyczna umiejętność i znajomość zagadnień należących do szkolenia Excel podstawowy
Zagadnienia szkoleniowe:
• Często używane wzory
– zapis i stosowanie często używanych wzorów jak: wzrost procentowy, udział procentowy, wartość VAT,
procent zmiany, wartość bez VAT, marża itp.,
• Wyszukiwanie
– stosowanie narzędzia Wyszukaj, zastosowania i użycie
• Zabezpieczanie danych arkusza
– ochrona skoroszytu, arkusza, komórek przed zmianami, opcje, stosowanie
• Usuń duplikaty
– stosowanie narzędzia Usuń duplikaty, zastosowanie i użycie
• Wykresy dla zaawansowanych
– prezentacja wielu serii danych na wykresie, linia trendu, opcje wykresów, wykresy przebiegu w czasie
• Funkcje dla zaawansowanych
– importowanie danych z plików zewnętrznych, funkcje tekstowe, rodzina funkcji SUMA, narzędzie WYBIERZ,
funkcje wyszukiwania danych na liście lub w tabeli danych, rodzina funkcji WYSZUKAJ, konsolidacja danych
• Funkcje czasu
– stosowanie funkcji czasu
• Sprawdzanie poprawności danych
– analiza danych pod kątem złych wielkości, sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
• Paski narzędziowe/wstążka
– stosowanie i dostosowywanie pasków narzędziowych, wstążki do potrzeb
• Listy danych
– listy standardowe i niestandardowe, korzystanie i tworzenie
• Tabele przestawne podstawy
– tworzenie i korzystanie z tabeli przestawnej
• Tabele przestawne zaawansowane
– stosowanie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej, fragmentator
• Wykres przestawny
– tworzenie wykresu przestawnego, opcje wykresu, powiązanie wykresu z tabelą przestawną
• Raporty profesjonalne
– wizualizacja danych tabeli danych raportu, optymalizacja opcji wykresu raportu, style komórek

Excel podstawowy

MS Excel podstawowy
Wymagania od uczestnika: podstawowa umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie
użytkowym (korzystanie z klawiatury i myszy, znajomość pojęć i umiejętność korzystania ze zbiorów dyskowych i
folderów, korzystanie z aplikacji systemowych)
Zagadnienia szkoleniowe:
• Wstęp do programu MS Excel
– filozofia działania programu, porównanie wersji programu MS Excel, porównanie do odpowiedników
programu pochodzących z zamienników pakietu MS Office, konwencje stosowane przy aplikacjach Microsoft,
pasek stanu, pojęcie skoroszytu, arkusza i komórki, adres komórki i zakres komórek, paski narzędzi Szybkiego
dostępu
• Wprowadzanie i inspekcja formuł
– operowanie na komórkach arkusza, rodzaje i rola zawartości w obliczeniach,
• Praca z myszą i klawiaturą
– narzędzia wprowadzania danych do komórek arkusza, wyłączność/zamienność urządzeń wejściowych,
skróty klawiaturowe
• Operacje na zawartości komórki
– podstawowe operacje na zawartości komórki z użyciem urządzeń wejściowych: kopiowanie, wycinanie,
wklejanie zawartości komórek
• Blokowanie i podział okienek
– konfigurowanie postaci arkusza z danymi dla optymalności ich przetwarzania, ukrywanie komórek w
kolumnach/wierszach
• Formatowanie i formatowanie warunkowe
– sposoby prezentacji zawartości komórek arkusza w zależności od rodzaju, wielkości, typu danych i
zależności między zawartością komórek arkusza
• Drukowanie
– teoria drukowania arkusza komórek, konfigurowanie drukarki, drukarka wirtualna, konfigurowanie obszaru
wydruku, dzielenie na strony
• Znajdź / Zamień
– wyszukiwanie danych w arkuszu, zamiana zawartości komórek na podstawie kryterium wyszukiwania
• Sortowanie
– sortowanie danych w komórkach, warianty i opcje procesu,
• Grupy i Konspekt
– użycie konspektu do analizy danych, grupowanie ręczne i automatyczne
• Wykresy Podstawy
– rodzaje wykresów, dobór typu wykresu do zagadnienia i typów danych, opcje wykresu, edycja danych do
prezentacji na wykresie
• Filtr
– stosowanie filtrowania danych, zastosowania filtrowania danych, opcje autofiltra
• Funkcje – podstawy
– operowanie funkcjami w komórce, podstawowe funkcje programu: SUMA, JEŻELI, operatory operacji
arytmetycznych
• Zapis arkusza do pliku
operacje na dyskowej postaci skoroszytu, tryb zgodności, konwersja arkusza do innego formatu
• Udostępnianie skoroszytu
– praca zespołowa na arkuszu, przygotowanie i korzystanie z arkusza
• Adresy względne i bezwzględne
– pojęcie adresacji względnej i bezwzględnej, zastosowania i użycie
• Operacje na wielu arkuszach
– jednoczesne operacje na wielu arkuszach, przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami, ukrywanie
arkuszy.

Zadzwoń i zapytaj! tel. 65 529 25 21