Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czas trwania – 36 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie
  • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą

Cel kursu

Przygotowanie kandydatów do pełnienia roli wychowawcy Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin . Kurs prowadzony jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Program kursu obejmuje zagadnienia:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży -4godz.
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 2 godz.
Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej 4 godz.
Ruch i rekreacja – 5 godz.
Turystyka i krajoznawstwo- 4 godz.
Zajęcia kulturalno – oświatowe – 5 godz.
Zajęcia praktyczno – techniczne – 2 godz.
Prace społecznie użyteczne 2 godz.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku – 8 godz.

Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);

– §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz 400);

– ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Cele ogólne szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.

3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.

5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.

6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenia.

7. Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy.

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Czas trwania  – 42 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie
  • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą

Cel kursu

Przygotowanie kandydatów do pełnienia roli wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin .

Kurs prowadzony jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika

Cel kursu 
Zadaniem kursu jest przygotowanie pracowników młodocianych i pracowników dorosłych  do części teoretycznej  egzaminu  na tytuł  zawodowy  (robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika )

Czas trwania kursu
65 godzin + 5 godzin  konsultacji w grupach zawodowych

Uczestnicy kursu.
Pracownicy młodociani, którzy nie dokształcają się w szkole zawodowej  oraz   inne osoby przystępujące  do egzaminu o tytuł zawodowy.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem  zaświadczenia o ukończeniu  kursu

Program kursu został opracowany na podstawie programów nauczania w ZSZ oraz wymagań  egzaminacyjnych na tytuł zawodowy.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane są poprzez wykłady i ćwiczenia a z przedmiotów zawodowych w formie konsultacji w grupach zawodowych.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Uczestnicy kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymagania wstępne dla uczestników:

zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia wymienionego w pkt. I.2 uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

  1. a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
  2. b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program Kursu

Podstawy pedagogiki 20 godz.
Podstawy psychologii 20 godz.
Podstawy metodyki kształcenia praktycznego 30 godz.
Praktyka metodyczna 10 godz.

Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Czas trwania kursu

80 godzin.

 

Nadzór pedagogiczny nad kursami pedagogicznymi dla instruktorów praktycznej nauki zawodu sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.