Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czas trwania – 36 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum średnie
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą

Cel kursu

Przygotowanie kandydatów do pełnienia roli wychowawcy Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin . Kurs prowadzony jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Program kursu obejmuje zagadnienia:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży -4godz.
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 2 godz.
Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej 4 godz.
Ruch i rekreacja – 5 godz.
Turystyka i krajoznawstwo- 4 godz.
Zajęcia kulturalno – oświatowe – 5 godz.
Zajęcia praktyczno – techniczne – 2 godz.
Prace społecznie użyteczne 2 godz.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku – 8 godz.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych

Zasady organizowania wszelkiego typu wycieczek szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki. W myśl ww. rozporządzenia każda forma wycieczki musi mieć swojego kierownika/opiekuna, którego wyznacza Dyrektor Szkoły.

Kadrę sprawującą opiekę nad uczniami podczas wycieczek obowiązuje znajomość przepisów prawa, przepisów dotyczących zapewniania bezpieczeństwa dla uczniów, które jest priorytetem.

Adresaci:

Nauczyciele lub osoby, które mają minimum średnie wykształcenie oraz posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka:

 • organizacja wycieczek,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek,
 • organizacja pracy kierownika wycieczek,
 • prowadzenie dokumentacji.
 • liczba godzin 10

Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);

– §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz 400);

– ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Cele ogólne szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.

3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.

5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.

6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenia.

7. Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy.

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Czas trwania  – 42 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum średnie
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą

Cel kursu

Przygotowanie kandydatów do pełnienia roli wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin .

Kurs prowadzony jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika

Cel kursu 
Zadaniem kursu jest przygotowanie pracowników młodocianych i pracowników dorosłych  do części teoretycznej  egzaminu  na tytuł  zawodowy  (robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika )

Czas trwania kursu
65 godzin + 5 godzin  konsultacji w grupach zawodowych

Uczestnicy kursu.
Pracownicy młodociani, którzy nie dokształcają się w szkole zawodowej  oraz   inne osoby przystępujące  do egzaminu o tytuł zawodowy.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem  zaświadczenia o ukończeniu  kursu

Program kursu został opracowany na podstawie programów nauczania w ZSZ oraz wymagań  egzaminacyjnych na tytuł zawodowy.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane są poprzez wykłady i ćwiczenia a z przedmiotów zawodowych w formie konsultacji w grupach zawodowych.

Pomagając innym pomagamy sobie IV

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt „Pomagając innym pomagamy sobie IV” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest nabycie nowych lub podniesienie posiadanych już umiejętności i kwalifikacji w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną przez 200 nauczycieli zamieszkujących obszar terenów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie: www.kursy-dla-nauczycieli.pl

Z poważaniem,
Radzisława Mikołajczak