BHPBHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Program przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Podstawą uszczegółowienia jest ramowy program szkolenia zawarty w Załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia.

  1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, .

  1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
  1. Czas trwania szkolenia

Szkolenie powinno obejmować minimum 16 godzin wykładów.

  1. Zakończenie szkolenia

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.